Kişilesel Verilerin Korunması Politikası

Bu politika metni kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçeveside siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Açık İnovasyon Derneği (“Dernek”) ve BİLİMKOOP S.S. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi (“BilimKoop”), siz değerli kullanıcılarımızın opencampus.com.tr (“Site”) web sitesi üzerinden hizmetlerimizden ve etkinliklerimizden faydalanmak üzere paylaştığınız kişisel veriler bakımından Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatına sahiptir.

Kişisel veriler; adınız, soyadınız, adresiniz, yaşadığınız şehir, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi sizi tanımlayan şahsi ve/veya özel bilgiler içeren ve kullanımı, işlenmesi veya aktarımı ilgili yasa kapsamında “kişisel veri” olarak düzenlenmiş olan verileri ifade etmektedir.

Dernek ve BilimKoop, başvurularınız sırasında ve bize herhangi bir yolla iletişime geçerken ve/veya sonrasında Site üzerinden kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve koşullarla 3. kişilere açıklanabileceği/ aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verileriniz;

 • Sizlere Site üzerinden gerçekleştirilecek etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
 • Dernek ve BilimKoop başta olmak üzere organizasyonunu yaptığımız veya organizasyonunda destekçi ya da sponsor olarak yer aldığımız seminer, kamp, konferans, fuar, çalıştay, üye buluşmaları vb. etkinlikler hakkında tarafınızı haberdar etmek ve Dernek ve BilimKoop bünyesinde faaliyet gösteren çalışma grupları ile paylaşmak,
 • Dernek’in bireysel ve kurumsal üyelik işlemleri için, Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak kullanmak,
 • BilimKoop tarafından sunulan diğer ürün ve hizmetlerin beğenileriniz, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önermek,
 • Dernek ve BilimKoop’un insan kaynakları politikalarının yürütülmesini ve personel ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla sizlere duyurular yapmak,
 • Sponsorlarımıza, destekçilerimize, iş ortaklarımıza ve anlaşmalı kurumlara ilişkin içerikler, ürünler, olanaklar ve yenilikler hakkında tarafınızı haberdar etmek,
 • OpenCampus’te gerçekleşen etkinliklerle ilgili olmak sureti ile bizimle paylaşılan kişisel yorumlarınız izniniz alınarak, konuya ilişkin toplumdaki farkındalığın artırılması ve konuya dikkat çekilmesi amaçlarıyla haber bültenleri veya sosyal medya kanalları üzerinden duyurmak.
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimlik ifşa edilmeden istatistik araçlarını kullanarak analiz yapmak,
  Talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınızı bilgilendirmek ve talep veya şikâyetlerinizi yönetmek, yerine getirmek,
 • Web siteleri üzerinden yaptığınız tercihleriniz, işlemleriniz, gezinme süreniz ve detayları ile birlikte işleyebilmek,
  Verim sorumlusu tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalamak/yedekleme yapmak,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlamak amaçlarıyla ve
 • KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,

işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz Dernek ve BilimKoop tarafından internet sitesi ve sosyal medya mecraları ile elektronik ortamda, üyelik formu ya da ortaklık sözleşmeleri üzerinden yazılı olarak ya da sözlü olarak toplanabilir. Dernek ve BilimKoop, üyelik ve ortaklık işlemlerinin yerine getirilmesi başta olmak üzere hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve kanundan açıkça öngörülen nedenlerle kişisel verilerinizi işlemekte ve paylaşmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması: Dernek ve BilimKoop kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek için kamu kurum ve kuruluşlarıyla, iş ortaklarıyla, destek veya hizmet aldığı üçüncü kişilerle ve tedarikçileriyle paylaşmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve Dernek ve BilimKoop tarafından; sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması; iş ilişkisi yürütülen kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; hizmet ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması; Dernek politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, Dernek ve BilimKoop çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dâhil olmak üzere, ilişkili şirketleri/kuruluşları ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, dernek üyelerimize, şube, temsilciliklerimize ve temsilcilerimize aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması: Kişisel verileriniz Dernek ve BilimKoop birimleri ve personeli tarafından organizasyon süreçlerini yönetmek için yaygınlaştırmak için kullanılan web sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. İşlenme amacımız ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği: Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, Dernek ve BilimKoop uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin “İlgili Kişi” Olarak Haklarınız

Başvuru yaparak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme,
  haklarına sahipsiziniz.

Başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte İzmir-Çeşme Asfaltı Torasan Mevkii No:376/ Urla – İZMİR adresine ıslak imzalı olarak; ya da [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da derneğimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde yerine getirilecektir.